UCAPAN YAB PERDANA MENTERI MALAYSIA

UCAPAN YAB PERDANA MENTERI MALAYSIA
'' Saya sentiasa mahukan pentadbiran kerajaan ini prihatin terhadap keluh kesah dan rintihan golongan seperti petani dan nelayan. Kita faham jerih dan payah mereka menongkah arus kehidupan memugar tanah dan bergelut dengan badai demi mencari rezeki '' - YAB Perdana Menteri

Khamis, 23 Julai 2009

KURSUS TERKINI KONSORTIUM AKUAKULTUR MALAYSIA S/B (AQUAM)

DESKRIPSI KURSUS

1.0 Asas Kebersihan Makanan

Kursus ini dijalankan selama 1 hari dimana ia merupakan satu keperluan bagi Peraturan Kebersihan Makanan bahawa semua pengendali makanan mesti dilatih dalam hal ehwal kebersihan makanan. ini direka sebagai pengenalan kepada asas amalan baik dalam kebersihan dan patut menjadi kelayakan minimum untuk semua pengendali makanan. Kurikulum ini merangkumi:

Pengenalan
Makanan dan Penyakit
Bagaimana Makanan Dicemari
Mencegah Keracunan Makanan
Membersihkan Tempat Kerja
Kebersihan Diri
Pemprosesan Makanan
Rekaan Premis Makanan
Bahan Buangan dan Kawalan Serangga Perosak
Peraturan Kebersihan Makanan

2.0 SIJIL PENGURUSAN KEBERSIHAN MAKANAN

Kursus 3 hari ini ini menyediakan latihan intensif dalam kebersihan makanan dan teknik kawalan pengurusan. Kursus ini diadakan sebagai program awam atau sebagai latihan dalaman untuk penyelia, pengurus dan juga pihak pengurusan demi mengekalkan piawai kebersihan makanan di tempat kerja.
Kurikulum kursus merangkumi:

· Kepentingan kebersihan makanan dan piawai keselamatan makanan yang tinggi – implikasi sosio ekonomi dan perniagaan disebabkan oleh makanan yang tidak selamat.
· Mikrobiologi Asas
· Keracunan makanan dan penyakit yang berpunca daripada makanan
· Keracunan makanan tanpa bakteria
· Pencemaran makanan secara fizikal
· Penyimpanan makanan dan kawalan suhu
· Pengawetan makanan
· Reka bentuk dan pembinaan premis makanan
· Reka bentuk peralatan
· Pembersihan dan nyahjangkitan
· Kawalan serangga perosak
· Kebersihan Diri
· Perundangan Kebersihan Makanan
· Teknik Kawalan Pengurusan


3.0 GMP: PENYEDIAAN UNTUK HACCP

Bengkel akan dijalankan selama 2 hari berturut-turut dimana ianya boleh dijalankan sama ada di dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia.

Bengkel ini adalah khusus dilakukan untuk para peserta mengenai GMP yang telah dijadikan sebagai sebahagian daripada program pembangunan bagi memperkenalkan polisi dan prosedur baru. Bengkel ini dijalankan selama 2 hari dan merangkumi topik-topik di bawah:

1) Bangunan, persekitaran dan kemudahan
· Lokasi, rekabentuk dan susunatur bangunan, siling, lantai, dinding, tingkap, dapur, stor penyimpanan, pengudaraan, pencahayaan, perparitan, bekalan air
2) Kemudahan sanitasi
· Kedudukan tandas, kemudahan tempat basuh tangan, bilik persalinan
3) Peralatan
· Rekabentuk dan pemasangan, penyelenggaraan dan kalibrasi
4) Kawalan operasi
· Penerimaan bahan mentah
· Pemprosesan
· Pembungkusan
· Penyimpanan
· Sistem penarikbalikan produk
· Air, ais dan stim
5) Verifikasi produk siap
· Program dan rekod
6) Penyelenggaraan dan sanitasi
· Program penyelenggaraan
· Pembersihan dan sanitasi
· Kawalan makhluk perosak
· Kawalan bahan kimia
· Pengurusan sisa cecair dan pepejal
7) Pekerja
· Kebersihan diri/pelawat
8) Pengangkutan dan pengedaran
· Program, rekod kawalan dan pemantauan
9) Pengesanan produk (traceability) informasi produk
10) Pemeriksaan dalaman audit dalaman
· Prosedur dan rekod
11) Latihan
· Rekod dan jadual
12) Dokumen sokongan
· Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)
· Pelan kilang

AKTIVITI SEMASA LATIHAN

Aktiviti Berkumpulan 1 – Lakaran Pelan Susunatur
Aktiviti Berkumpulan 2 – Kawalan Proses

4.0 SIJIL PRINSIP & APLIKASI HACCP

Analisis Bahaya Titik Kawalan Kritikal (HACCP) merupakan satu sistem keselamatan antarabangsa untuk industri pembuatan makanan yang dapat memastikan piawai pengeluaran makanan dipatuhi.

Kursus tiga hari ini menjelaskan tentang prinsip HACCP dan tentang contoh-contoh bagaimana pelan HACCP dibangunkan dan dilaksanakan untuk proses pembuatan makanan serta langkah-langkah yang terlibat dalam membangunkan pelan -kurangnya dua minggu selepas kursus tamat, layak memiliki Sijil Prinsip dan Perlaksanaan HACCP.

Kurikulum kursus merangkumi:
Apakah HACCP?
Prinsip HACCP
Menghasilkan Carta Alir Proses pengilangan makanan
Mengenalpasti Bahaya
Menggunakan langkah-langkah pencegahan
Mengenalpasti Titik Kawalan Kritikal
Menetapkan Titik Sasaran dan Had Kritikal
Prosedur Pemantauan
Pelan HACCP
Pengesahan Pelan HACCP
Melaksanakan Sistem HACCP
Dokumentasi


5.0 HACCP untuk Eksekutif: HACCP dari Aspek Perniagaan

Objektif program 1 hari ini adalah untuk memberi gambaran penuh tentang sistem keselamatan berasaskan HACCP kepada Pengurus Eksekutif kilang-kilang, seperti Pengawal, Pengurus Pembelian, Pengurus Pemasaran, Pengurus Operasi, Pengurus QA/QC dan Penyelia yang ingin menbangunkan sistem sepertinya untuk keselamatan pengeluaran produk makanan. Komitmen pihak pengurusan kilang adalah amat penting untuk kejayaan perlaksanaan dan penyelenggaraan sistem ini.

Selepas mengikuti kursus ini peserta diharapkan dapat:
· Memahami kepentingan komitmen pengurusan kepada kejayaan perlaksanaan HACCP.
· Mengetahui kepentingan program HACCP dalam program pengeluaran produk makanan selamat, kaitan di antara pelbagai jenis sistem keselamatan makanan dan komponen HACCP.
· Menyedia sendiri pelan HACCP yang berkesan melalui pemahaman program prasyarat HACCP.

Kurikulum kursus merangkumi:
· Apakah HACCP dan mengapa anda memerlukannya
· Apakah Program Prasyarat dan bagaimana ia membentuk asas program HACCP yang berkesan
· Langkah-langkah yang membawa kepada pembangunan pelan HACCP
· Bagaimana pemeriksaan dan audit pelan HACCP dijalankan
· Apakah peranan penting komitmen daripada pengurusan


6.0 SIJIL SISTEM KATERING SELAMAT - BERDASARKAN PRINSIP HACCP


Kursus 3 hari ini adalah untuk sektor perkhidmatan makanan dengan memberi rangka asas sebuah sistem pencegahan keracunan semasa penyediaan penyajian makanan, berdasarkan prinsip HACCP (Analisis Bahaya Titik Kawalan Kritikal), sebuah sistem yang digunakan dalam pengilangan makanan. Dengan menduduki ujian, peserta layak memiliki Sijil Katering Selamat. Kursus ditawarkan dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris dan dianjurkan sebagai kursus terbuka dan dalaman.

Kursus ini dirangka untuk Pengurus dan Penyelia industri katering – Pengurus Makanan dan Minuman, Chef Eksekutif, dan Pengurus Restoran.

Kurikulum kursus merangkumi:
· Apakah Katering Selamat?
· Mengapa perlu adanya sistem keselamatan untuk perkhidmatan katering?
· Prinsip HACCP
· Carta Alir Operasi Katering
· Mengenalpasti Bahaya Dalam Makanan
· Menggunakan Langkah-Langkah Pencegahan
· Mengenalpasti Titik Kritikal
· Menetapkan Had Kritikal dan Prosedur Pemantauan
· Perlaksanaan Sistem Katering Selamat


7.0 SIJIL SISTEM KATERING SELAMAT - BERDASARKAN PRINSIP HACCP UNTUK SEKTOR INSTITUSI DAN PERKHIDMATAN MAKANAN

Kursus 3 hari untuk sektor institusi dan perkhidmatan makanan dirangka untuk mereka yang terlibat dalam katering yang ingin melaksanakan HACCP dalam organisasi mereka. Program ini merupakan suatu alat latihan yang ideal untuk pasukan HACCP yang baru ditubuhkan, termasuk Pengurus Setempat, Penyelia dan Pengurus, Pemilik/Pengendali Restoran, Pakar Diet Korporat, Inspektor Kesihatan Awam dan Pelatih Korporat.

Selepas kursus, peserta diharapkan dapat:
Melaksanakan Amalan Operasi Baik untuk pengendali makanan supaya memudahkan program perlaksanaan program HACCP dan pengawalan bahaya.
Mendokumen dan melaksanakan program HACCP dengan berkesan.
Membantu pekerja memahami dan menentukan bahaya biologi, kimia dan fizikal.
Menjimat kos melalui latihan yang diberikan kepada pekerja bahagian sanitasi supaya langkah-langkah utama penjimatan kos tercapai.
Audit pelan HACCP anda untuk mengesahkan keberkesanannya.

Kurikulum kursus merangkumi:
Memahami Amalan Operasi Baik (GOP) dan kaitannya dengan HACCP dalam sektor institusi dan perkhidmatan makanan.
Mengenalpasti risiko bahaya biologikal, kimia dan fizikal ketika penyediaan makanan dan menghapuskan risiko tersebut.
Perlaksanaan HACCP yang berkesan.
Mendokumentasikan dan mengesahkan GOP.
Mereka dan menghasilkan program latihan asas mikrobiologi makanan dan sanitasi untuk memperkukuhkan GOP.
Membangunkan pelan HACCP untuk menghasilkan produk anda yang selamat melalui pembangunan keterangan produk, carta alir proses dan pengenalpastian bahaya.
Memperlajari sistem audit dalaman.8.0 KURSUS PENGAUDITAN

Bengkel audit diadakan selama 3 hari ini memastikan juruaudit dapat diaplikasikan semasa menjalankan audit GMP atau HACCPP. Kandungan bengkel akan lebih menekankan bagaimana seorang juruaudit menjalankan audit mengikut prosedur yang betul.

Aktiviti berkumpulan akan lebih menumpukan tentang bagaimana menjalankan audit dokumen dan perlaksanaan prosedur audit yang akan dijalankan secara praktikal.

Penulisan laporan audit dan bagaimana menggunakan peralatan pengauditan secara terperinci tidak dimasukkan ke dalam bengkel ini dan akan dimasukkan dalam bengkel lanjutan audit. Peperiksaan selama 2 jam akan dijalankan bagi menguji kefahaman peserta sepanjang bengkel dijalankan.


9.0 Latihan Amali Mikrobiologi Makanan

Kursus 3 hari ini dirangka untuk membantu mereka yang tidak mempunyai pengetahuan tentang mikrobiologi makanan dan juga kurang pemahaman tentang ciri-ciri mikro organisma, kepentingannya dalam makanan, bagaimana tumbesarannya boleh dikawal dan kaedah yang digunakan untuk mengesan aktivitinya.

Kursus ini sesuai untuk:
Penyelia baru yang tidak mempunyai pengalaman atau latihan rasmi dalam bidang mikrobiologi.
Pekerja makmal yang tidak terlatih secara rasmi dalam analisis mikrobiologi makanan.
Eksekutif QA/QC yang tidak memiliki latar belakang dalam bidang mikrobiologi makanan.
Ahli pasukan HACCP yang perlu memahami bahaya mikrobiologi.

Kurikulum kursus merangkumi:
Mikroorganisma dalam makanan dan kepentingannya.
Jangkitan dan keracunan yang berpunca daripada makanan.
Kerosakan makanan akibat mikroorganisma.
Mikotoksin
Pengawetan makanan dan hayat simpanan lanjutan.
Kaedah yang digunakan oleh ahli mikrobiologi.
Kawalan mikrobiologi di dalam kilang.
Patogen
Teknik di dalam makmal.


10.0 AMALI ANALISIS MAKANAN

Kursus selama 3 hari ini merupakan kursus amali. Ia dirangka untuk mendedahkan pekerja baru kepada teknik-teknik utama yang digunakan dalam analisis makanan. Latihan amali amat dititikberatkan dalam kursus ini.

Kursus ini sesuai untuk:
Penyelia baru yang tidak mempunyai pengalaman atau latihan rasmi dalam bidang kimia.
Pekerja makmal yang tidak terlatih secara rasmi dalam analisis makanan.
Eksekutif QA/QC yang tidak memiliki latar belakang dalam bidang kimia.

Kurikulum kursus merangkumi:
Pengenalan kepada:
Analisis kimia makanan
Sampel dan penyediaan sampel
Statistik
Penyediaan reagen kimia
Sesi Latihan Amali Analisis Proksimat:
Lembapan
Lemak
Protein
Serat
Abu

11.0 AMALI PENILAIAN SENSORI

Latihan selama 3 hari ini bertujuan untuk melatih kakitangan dalam kebolehan mengesan dan mengenalpasti cirri cirri sensori, kebolehterimaan attribute sensori di dalam produk, dengan itu membolehkan produk yang mempunyai kualiti tinggi di pasarkan.

Kursus yang dijalankan secara amali ini merangkumi teknik seperti berikut:
Ujian keberkesanan - ujian kesukaan, penerimaan dan hedonic
Ujian perbezaan – ujian berpasangan, segitiga duo-trio
Ujian analitikal – trio-segitiga dan ujian penyusunan
Ujian diskriptif – analisis deskriptif, kuantitatif, profil tekstur dan perisa


12.0 KURSUS-KURSUS LAIN:

Keusahawanan dalam Industri Makanan
Perlaksanaan GMP untuk Produk Farmaseutikal
Pembuatan Coklat dan Konfeksi
Pembuatan Sabun dan Kelengkapan Dandanan Diri

Tiada ulasan:

Catat Ulasan